สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์
รูปดอกบัวเก้ากลีบฐานมีขนาดใหญ่เปรียบเสมือนมือที่ร่วมกันยกขึ้นพนมแสดงถึงความอ่อนน้อมและความเคารพโดยรัศมีเปล่งที่ปลายยอดเปรียบเสมือนความรุ่งโรจน์แห่งปัญญา  มีสัมมาคารวะความเป็นอัตลักษณ์

อักษรย่อของโรงเรียน  บ.พ.

คติพจน์  Motto
สุวิชชาโน  สุสาสโน  สุปฏิปัณโณ
วิชาดี      สอนดี      ปฏิบัติดี
Good Knowledge Good Teaching Goo Skills

ปรัชญาโรงเรียน  School  Philosophy
เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำชุมนุม
Good Learning Good in  Spoorts  Moral  Supporting  Leading  Community

คำขวัญ  Slogan
ข่มใจ  ใช้ปัญญา  วาจาดี  มีวินัย
Be Beast Wisdom Speech and  Disscipline

อัตลักษณ์  Idenrity
อยู่อย่างพอเพียง  Economical  life

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  School  Tree
ต้นสน  Pine  Tree

ดอกไม้ประจำโรงเรียน  School  Flower
ดอกจำปา  Plumeria