พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พัธกิจ
1.  พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอภาคและทั่วถึง
2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
3.  พัฒนาเครือข่ายชุมชน องค์กร ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
5.  นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ
6.  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ
7.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
8.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืน

เป้าประสงค์ของสถานศึกษา
1.  ครูและนักเรียน มีความพร้อมสูประชาคมอาเซียน
2.  มีระบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมภิบาล
3.  นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
4.  ครูและนักเรียน สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.  นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เต็มศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.  โรงเรียนมีเครือข่ายชุมนุม องค์กร ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการการเรียนรู้

นโยบายของโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม  ได้กำหนดนโยบาย  ดังนี้
1. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
2. ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี อย่างมีคุณภาพ
5. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
7. ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
8. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา
9. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ เพื่อให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
10. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และมีความสามารถสู่มาตรฐานสากล
11. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงามเพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอน
12. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรีย์ภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬา และนันทนาการ
13. น้อมนำแนวพระราชดำรัสหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาและดำรงชีวิต
14. พัฒนาระบบสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
15. ระดมทรัพยากรจากบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงาน และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมาใช้ในการจัดการและพัฒนาการศึกษา
16. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีความพร้อมและศักยภาพต่อการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จในวิชาชีพ
17. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและเพื่อลองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
18. ให้นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่าของการประกอบสัมมาอาชีพ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
19. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีวินัย มีความสำนึกที่ถูกต้อง ดีงาม ปลอดจากสิ่งเสพติด เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ประโยชน์ส่วนตัว