กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวดารณี ไชยเชษฐ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนุตประวีณ์ วงษ์คำซาว
ครู คศ.1