กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายนฤเบศร์ โคตรภูธร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอนงค์ ศิริมา
ครู คศ.1