กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางธัญญา ทศสิงห์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย ไมย์โพธิ์
พนักงานราชการ

นางสาวพรพรรณณี จาดผึ้ง
ครูผู้ช่วย