กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจำเนียร ชัยจันทา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกมล มั่งมี
ครู คศ.3

นางสาวจรินทร ชินชนะ
ครูผู้ช่วย