กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายพิเชษฐ์ ดาทุมมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสิริธัญญ์ ประสุนิงค์
ครู คศ.3