กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรุศจี มีมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปิยวรรณ พันจักร
ครู คศ.3

นางสาวมนิดา ฐิติชญานัน
ครูอัตราจ้าง